Ujawnianie informacji związanych z równoważonym rozwojem

Ujawnianie informacji związanych z równoważonym rozwojem

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DECYZJI INWESTYCYJNYCH DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Poniżej zostały przedstawione informacje udostępniane przez Evig Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35/214, 60-164 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000618534, NIP: 7831741932, REGON: 364463152, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („Spółka” lub „Zarządzający ASI”), które wynikają z wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Niniejsza informacja została przyjęta przez Zarząd Spółki, zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

(a)        Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 681 ze zm., „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”);

(b)        Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 („Dyrektywa ZAFI”);

(c)         Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru („AIFMR”) ;

(d)        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”);

(e)        Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 ze zm., „Rozporządzenie RTS”);

(f)          Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 ze zm., „Taksonomia”);

(g)        Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 442, str. 1 ze zm., „Rozporządzenie klimatyczne”).

Rozporządzenie SFDR jest aktem ustanawiającym zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Wskazane wyżej informacje dotyczą przede wszystkim:

(a)        przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych;

(b)        uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju;

(c)         określenia sposobu zapewniania spójności przyjętych przez uczestnika rynku finansowego;

(d)        polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Przepisy SFDR i aktów towarzyszących SFDR nakładają na zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi obowiązki przekazywania uczestnikom obrotu informacji dotyczących udostępnianych produktów finansowych oraz ułatwienia poznania działań podejmowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obowiązki te są realizowane przez zarządzających ASI poprzez dokonanie ujawnień – w tym na stronie internetowej, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy.

 

ARTYKUŁ 2 ROZPORZĄDZENIA SFDR

W rozumieniu Rozporządzenia SFDR, Zarządzający ASI kwalifikowany jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywne spółki inwestycyjne, którymi zarządza, stanowią produkty finansowe.

 

INFORMACJA O STRATEGIACH DOT. WPROWADZANIA DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 ustanawia wymaganie skierowane do uczestników rynku finansowego, polegające na opublikowaniu na stronie internetowej informacji na temat swojej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne, związane z zarządzaniem, które, jeżeli się urzeczywistnią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, negatywny wpływ na wartość inwestycji.

W szczególności do czynników wpływających na poziom ryzyka zalicza się: (i) ekologiczne nastawienie na produkcję energii, (ii) racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych (zarówno morskich jak i śródlądowych), (iii) zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem, (iv) poszanowanie praw człowieka, (v) przestrzeganie powszechnie uznanych norm w zakresie prawa pracy (w tym przede wszystkim zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej czy zakaz dyskryminacji), (vi) zapewnienie ochrony praw pracowniczych, (vii) wspieranie działań antykorupcyjnych, (viii) zrównoważony i odpowiedzialny rozwój społeczny i terytorialny.

Najbardziej istotnym celem działalności Zarządzającego ASI jest uwzględnienie interesu uczestników ASI oraz jego klientów.

Zarządzający ASI nie przyjął jak dotąd strategii w ramach prowadzonej działalności w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, ponieważ nie przewiduje wystąpienia takiego rodzaju ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym. Wynika to przede wszystkim z profilu i charakteru działalności podmiotów będących przedmiotem podejmowanych inwestycji.  

Ponadto, Zarządzający ASI wskazuje, że działalność Spółki nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, emisją ścieków czy z wytwarzaniem substancji szkodliwych, więc potencjalny wpływ działalności Spółki na zagadnienia środowiskowe, w tym zmiany klimatu jest marginalny. Spółka w swojej działalności przykłada wagę do minimalizacji odpadów, ich właściwej segregacji oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz wody.

Spółka mając powyższe na względzie a w szczególności skalę i charakter prowadzonej działalności nie opracowała więc strategii uwzględniającej regulacje ESG.

 

GŁÓWNE NIEKORZYSTNE SKUTKI DECYZJI INWESTYCYJNYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Wraz z rozwojem regulacji dotyczących sposobu ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także wypracowywaniem standardów rynkowych w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, proces wewnątrz Spółki polegający na zarządzaniu ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem może ulegać zmianom, których celem będzie dostosowanie go do obowiązujących standardów rynkowych.

W przypadku zmiany charakteru i profilu inwestycyjnego prowadzonej działalności, Zarządzający ASI rozważy w przyszłości branie pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

 

PRZEJRZYSTOŚĆ POLITYKI WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zarządzający ASI jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy ZAFI, a co za tym idzie jest zwolniony od konieczności przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 ust. 1 Dyrektywy ZAFI.

Co więcej, w świetle regulacji prawa polskiego, stosownie do art. 70zb Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Zarządzający ASI jako podmiot, który prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną bez zezwolenia Komisji Nadzoru, nie jest zobligowany do posiadania polityki wynagrodzeń w rozumieniu art. 70j Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 

Jednocześnie  z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz nieuwzględnianie niekorzystnych skutków procesu inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju, Zarządzający ASI nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach innych dokumentów wewnętrznych Spółki, które kształtują wysokość wynagrodzenia osób odpowiadających za wykonywaną przez Zarządzającego ASI działalność.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.