News

Paulina Wojciechowska

Paulina Wojciechowska

PR Menedżer

Poniżej zostały zamieszczone informacje udostępniane przez Evig Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35/214, 60-164 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000618534, NIP: 7831741932, REGON: 364463152, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („Spółka” lub „Zarządzający ASI”), które wynikają z wymogów określonych w Ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U z 2023 r. poz. 1723), dotyczącym przedstawienia informacji o zmianach związanych z obejmowaniem praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych.

 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Niniejsza informacja została przyjęta przez Zarząd Spółki, zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 681 ze zm., „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”);
 • Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U z 2023 r. poz. 1723., „Ustawa zmieniająca”).

 

 1. OGRANICZENIA OKREŚLONE W ART. 8A UST. 4 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Ustawa nowelizująca dodaje ustęp 4 do artykułu 8a Ustawy o funduszach inwestycyjnych, który stanowi, że alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”) nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 

 1. UZNANIE ZA KLIENTA PROFESJONALNEGO LUB DETALICZNEGO W MYŚL ART. 70K USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Ustawa nowelizująca nadała nowe brzmienie art. 70k Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, uznanie osoby fizycznej, za klienta profesjonalnego następuje po spełnieniu określonych przesłanek:

 • osoba fizyczna posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami,
 • wartość wkładu danego podmiotu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro,
 • środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w art. 70k ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

Co więcej, jak stanowi ust. 6 niniejszego artykułu, czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną, wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

Przepisów art. 70k ust. 3-6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się, w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zarządzający ASI może również, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.

 

 1. OGRANICZENIA OKREŚLONE W ARTYKULE 56 UST. 1-2 USTAWY ZMIENIAJĄCEJ DOTYCZĄCE OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PRAWA UCZESTNICTWA W ASI

Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie Ustawy nowelizującej, tj. 29 września 2023 r., prawa uczestnictwa ASI, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a‒m Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, pozostają inwestorami ASI.

Osoby fizyczne, o których mowa powyżej, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w:

 • podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
 • zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej,

jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Używamy plików cookie aby zapewnić Ci najlepszą jakość przeglądania naszej strony. Kontynuując oświadczasz, że wyrażasz zgodę na ich używanie.