EVIG Alfa sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „EVIG Alfa jako wsparcie inwestycyjne projektów technologicznych o charakterze badawczo-rozwojowym, we wczesnej fazie, wywodzących się z polskiego środowiska akademickiego i posiadających potencjał komercjalizacji na skalę światową” finansowany ze środków w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia dla inwestycji w projekty z branży IoT, FinTech, MedTech oraz CleanTech.

Efektem projektu będzie dokapitalizowanie min. 20 projektów B+R w fazie PoC oraz wsparcie ok. 30 projektów w fazie PoP, co przełoży się na wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.

 

Wartość projektu:                                          49.800.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:                    39.840.000,00 PLN