O nas

O funduszu

EVIG Alfa jest funduszem venture capital, powołanym przy współpracy z CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED w celu wspierania inwestycji w projekty technologiczne we wczesnej fazie rozwoju, o charakterze badawczo-rozwojowym i globalnym potencjale innowacyjności.

Fundusz koncentruje się na kluczowych dla nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy branżach, ze szczególnym naciskiem na urządzenia pracujące w ramach Internetu Rzeczy dedykowane dla obszarów FinTech, MedTech oraz CleanTech. Strategia inwestycyjna jest odpowiedzią na potrzebę inwestowania w pomysły będące efektem prac B+R, które dotychczas realizowane były przede wszystkim w celach budowania dorobku naukowego, pozostając często poza zasięgiem biznesu, nie wykorzystując potencjału do komercjalizacji.

Fundusz finansowany jest z wkładu inwestorów prywatnych oraz środków pochodzących od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

PREZENTACJA FUNDUSZU- ZOBACZ.

Polityka inwestycyjna

Angażujemy się w projekty badawczo-rozwojowe, będące przedsięwzięciami z najbardziej perspektywicznych dla rozwoju polskiej gospodarki obszarów.

Naszą wiodącą specjalizacją są INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE, obejmujące między innymi problematykę inteligentnych sieci, Internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI), interfejsów maszyna-maszyna i człowiek-maszyna, rozwiązania chmurowe czy projekty z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Inne dziedziny inwestycyjne, również leżące w obszarze naszych zainteresowań to:

* TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE, obszary technologii telemedycznych, informatycznych narzędzi medycznych czy też technologii, urządzeń i wyrobów medycznych, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej, w obszarach telemedycyny w diagnostyce i terapii – w odniesieniu do zagadnień z branży MedTech.

* WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII, w obszarach wytwarzania energii, inteligentnych sieci elektroenergetycznych, OZE, energii z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska – w odniesieniu do zagadnień z branży CleanTech

* SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE, w obszarach: sensory fizyczne, sieci sensorowe, zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych – w odniesieniu do niektórych zagadnień z branży hardware’owej w ramach IoT,

* AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, w obszarze maszyn i urządzeń automatyzujących i robotyzujących procesy – w odniesieniu do niektórych zagadnień z branży hardware’owej w ramach IoT.

Zgodnie zasadami funkcjonowania funduszy Bridge Alfa, EVIG Alfa może inwestować kwotę do 1,0 mln PLN w pojedynczy projekt. W przypadku kapitałochłonnych projektów o dużym potencjale, możemy zapewnić dodatkowe finansowanie od inwestorów zewnętrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM APLIKACJI DO FUNDUSZU.

B + R

Jeżeli Twój projekt:
• jest innowacyjny i mieści się w obszarze naszych zainteresowań i specjalizacji,
• znajduje się we wczesnej fazie rozwoju,
• planowany udział wydatków na prace badawczo-rozwojowe wyniesie nie mniej niż 80% wydatków w ramach bieżącej rundy,
• zawiera polski pierwiastek czyli posiada siedzibę i centrum zarządcze w Polsce, a badania badawczo rozwojowe są realizowane przez lub przy współpracy z polskimi środowiskami naukowymi, wyślij nam swoją prezentację. Możesz skorzystać z naszych wzorów.